Betalmarknadsfrågorna får nytändning i Bryssel

Året är snart till ända men betalmarknadsfrågorna verkar inte ta ledigt. Nya EU-kommissionen kastas rakt in i översynen av IFR-förordningen. CPS har varit i Bryssel och träffat flera aktörer som är involverade i processen kring översynen, och vi har tagit del av en icke offentliggjord utvärderingsrapport.

Äntligen har ny kommission kunnat tillträda i Bryssel, och Europaparlamentet har värmt upp under hösten. CPS ligger i startblocken för att bevaka och bemöta nya initiativ och ny lagstiftning på betalmarknadsområdet när institutionerna börjar producera förslag. Under hösten har vi träffat tjänstemän på nyckelpositioner inom kommissionen och EU-parlamentariker från ECON samt knutit kontakt med nuvarande finska och inkommande kroatiska ordförandeskapet i Rådet.

Under mötena diskuterades bland annat den nya lagstiftningen mot momsbedrägerier inom den gränsöverskridande e-handeln. Syftet med initiativet är utmärkt. Men den praktiska lösning som valts har flera brister. Betaltjänstleverantörerna belastas med ett mycket omfattande ansvar för att rapportera transaktioner. Denna information ska skattemyndigheterna sedan använda för att identifiera momsfuskande e-handelsaktörer. Ett problem är att betaltjänstleverantörerna inte har den information som krävs för att kunna hitta fuskarna. Ett annat är att skattemyndigheterna kommer att få svårt att hantera de enorma informationsflöden som skapas. Risken är stor att betaltjänstleverantörerna får göra ett merarbete som skattemyndigheterna ändå misslyckas med att omvandla till en effektiv kamp mot fusket. Till allt detta ska läggas en oro för att de nya reglerna – särskilt i den praktiska tillämpningen – kan komma att hamna i konflikt med dataskydd och integritet. Att som betaltjänstleverantör föra information till centrala databaser utan att de finns någon konkret misstanke om brott eller oegentligheter är i grunden mycket tveksamt.

Europaparlamentet röstade igenom sitt yttrande tidigare i veckan. Där lyfts faktiskt dataskyddsperspektivet fram. Därmed är det fritt fram för Rådet att även formellt anta en lagstiftning som man redan i princip ställt sig bakom. Efter det påbörjas en mycket lång implementeringsperiod på 3-4 år. Ett helt informationssystem – som täcker såväl den nationella som den europeiska nivån – ska byggas upp från grunden. I nuläget finns inte ens den teknik som behövs för att systemet ska kunna fungera. Inom CPS kommer vi att noggrant följa hela denna process. Vi tror att processen blir händelserik och att det längre fram kommer att uppstå flera möjligheter att med gedigna synpunkter knuffa den i en bättre riktning.

En annan fråga som har fått förnyad aktualitet är översynen av IFR-förordningen (interchange fee regulation) – som styr förmedlingsavgifterna i kortsystemen. Revideringen föregås av en utvärdering av hur implementeringen av lagstiftningen har fungerat så långt. CPS var aktiva under våren för att säkerställa att frågeunderlaget som gick ut till ett brett spektrum av aktörer fångade relevanta aspekter av implementeringen. Under december har CPS fått ta del av en ännu ej offentliggjord sammanställning och analys av utvärderingen. En övergripande slutsats som dras i rapporten är att syftet med att harmonisera avgifterna för transaktioner i huvudsak har nåtts – bland annat finner man att förmedlingsavgifterna har reducerats, att handelns kostnader har gått ner samt att acceptansen för kortbetalningar har ökat och marknaden för kort vuxit. Det finns anledning att ifrågasätta trovärdigheten i analysen då den bygger på få svarande aktörers information i utvärderingen. Dessutom bygger analysen endast på svar som rör perioden fram till 2017, vilket är en mycket kort observationstid givet att lagstiftningen trädde i full kraft först juni 2016.

Under Q2 nästa år förväntas kommissionen presentera en rapport offentligt, eventuellt tillsammans med lagstiftningsförslag för att revidera befintlig lagstiftning. Det här är en fråga som CPS kommer att arbeta en hel del med framöver. Vi ser fram emot att diskutera innebörden av utvärderingen och nya förväntade lagförslag med er under 2020!

God Jul och Gott Nytt År!

Michael Hoffmann,
VD Card Payment Sweden

Nyhetsbrevet i sin helhet finner ni nedan.

Nyhetsbrev-VD-kr-nika_Q4_2019-12-20

Card Payment Denmark
c/o Finanssektorens Hus
Amaliegade 7
1256 København K
Danmark